Військово-патріотичне виховання – основа боєздатності Збройних сил України. У вищому комунальному навчальному закладі «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради пройшов урок му­жно­сті з еле­мен­тами основ так­тич­ної під­го­то­вки.

- Інс­тру­­кто­ри­-бійці Олек­сандр Вой­це­ховський та Олег Но­вак оз­на­йо­ми­ли сту­де­нтів із різ­ни­ми ви­да­ми стрі­ле­цької зброї, яка зна­хо­ди­ться на озброєнні в су­ча­сній укра­їнській ар­мії. Сту­де­нти ма­ли мож­ли­вість вив­чи­ти бу­до­ву зброї АК 74 та по­ба­чи­ти су­ча­сне спо­рядже­ння украї­нського воїна, - повідомила директор комунального навчального закладу «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради Надія Венгрин.

Го­ло­ва обла­сної гро­мадсь­кої орга­ні­за­ції «Ци­ві­льний кор­пус Азов» Кос­тян­тин Се­бало у спі­лку­ва­нні із мо­ло­ддю на­го­ло­сив на тому, що вій­сько­во-пат­ріо­ти­чне ви­хо­ва­ння є ос­но­вою боєз­дат­ності Збро­йних сил України.

Про це повідомила прес-служба Рівненської облради.